Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2014  (20/03/2014)

Η «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E», στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού και συμφώνως προς το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιό της του έτους 2014 ως ακολούθως:

1. Ανακοίνωση των ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσεως 2013 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών κατστάσεων 2013 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2013 τη Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.byte.gr.

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

3. Αποκοπή Μερίσματος: Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων Α Τριμήνου 2014 Πέμπτη 29 Μαίου 2014 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και Δημοσίευση στον τύπο των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Α Τριμήνου 2014 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή 30 Μαίου 2014

5.Ανακοίνωση Οικονομικής Εκθεσης Α Εξαμήνου 2014 Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και Δημοσίευση στον τύπο των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Α Εξαμήνου 2014 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

6. Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2014 Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και Δημοσίευση στον τύπο των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Α? Εννεαμήνου 2014 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των ανωτέρω ημερομηνιών, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωση.