Υπογραφή Συμβάσεως μεταξύ της Ένωσης εταιρειών «ΒΥΤΕ A.B.E.E- COMPUTER SOLUTIONS A.E.» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.»  (13/02/2014)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10§ 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ? αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομε τά κάτωθι:

Την 10-2-2014 υπεγράφη μεταξύ της ενώσεως εταιρειών «ΒΥΤΕ A.B.E.E.- COMPUTER SOLUTIONS A.E.» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» η υπ? αριθμ. 1194 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Ανάπτυξη & Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού» ( Αρ. Διακηρύξεως 10366/ 2011).

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ (1.008.921,89), πλέον Φ.Π.Α, και η συνολική διάρκεια υλοποιήσεώς του είναι (24) μήνες, όπως αυτή ειδικώτερα καθορίζεται στην σύμβαση.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η  αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμβουλευτικής, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης, η αύξηση της προσβασιμότητας τους, αλλά και η ανάπτυξη της γενικότερης εξωστρέφειας του οργανισμού, προσφέροντας ένα σύνολο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-services) προς ειδικές ομάδες πληθυσμού, σε πλήρη εναρμόνιση με τις σύγχρονες ανάγκες της υπό ανάπτυξη ψηφιακής κοινωνίας.