ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΤΕ Α.Ε.- ΒΥΤΕ A.B.E.E» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε.» (08/08/2014)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6§ 1 και 10§ 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνουμε τά κάτωθι:

Υπεγράφη μεταξύ της ενώσεως εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – ΒΥΤΕ A.B.E.E» και της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε.» η υπ αριθμ. 30/2014 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή Σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» ( Αρ. Διακηρύξεως 9213/ 2012).

Η συμβατική αξία του έργου είναι (11.955.020,40) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., και η προθεσμία εκτέλεσής του αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί για 18 μήνες.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και η παροχή σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.