Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Στοιχείων Εννεαμήνου (27/11/2013)

Η εταιρεία BYTE COMPUTER ABEE γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2013 Έως 30.09.2013 καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου της εταιρείας και του ομίλου,θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.byte.gr) την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2013 έως 30.9.2013 θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ την  Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013