Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2013 (26/03/2013)

«ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.»

Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2013

Η «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E», στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημερώσεως του επενδυτικού κοινού και συμφώνως προς το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιό της του έτους 2013 ως ακολούθως:

1. Ανακοίνωση των ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσεως 2012 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών κατστάσεων 2012 και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2012 τη Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.byte.gr.

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013

3. Αποκοπή Μερίσματος: Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από την εταιρεία στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2013 Πέμπτη 30 Μαίου 2013 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και Δημοσίευση στον τύπο των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Α’ Τριμήνου 2013 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή 31 Μαίου 2013

5.Ανακοίνωση Οικονομικής ‘Εκθεσης Α’ Εξαμήνου 2013 Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και Δημοσίευση στον τύπο των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Α’ Εξαμήνου 2013 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

6. Ανακοίνωση Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εννεαμήνου 2013 Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ) και Δημοσίευση στον τύπο των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Α’ Εννεαμήνου 2013 κατά ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των ανωτέρω ημερομηνιών, θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νεώτερη ανακοίνωση.

Αθήνα 26 Μαρτίου 2013