Υπογραφή Συμβάσεως μεταξύ της Eταιρείας «ΒΥΤΕ COM-PUTER A.B.E.E» και της «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)  (22/01/2013)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10§ 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομε τά κάτωθι:

Την 21-1-2013 υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» και της «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)» η υπ αριθμ. 5002011 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μηχανογραφικού γεωγραφικού Συστήματος για το Δίκτυο Διανομής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε» ( Αρ. Διακηρύξεως 621902).

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ (4.323.142,42), πλέον Φ.Π.Α, και η συνολική διάρκεια υλοποιήσεώς του είναι (26) μήνες από της ενάρξεώς του, όπως αυτή ειδικώτερα καθορίζεται στην σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγυήσεως.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η προμήθεια υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών για την ανάπτυξη του έργου «Μηχανογραφικό Γεωγραφικό Σύστημα για το Δίκτυο Διανομής της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων και των πληροφοριακών υποδομών της ΔΕΔΔΗΕ.