Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου. (21/06/2013)

H «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E», κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/ 2007, της αποφάσεως  1/434/3-7-2007 και της εγκυκλίου υπ αριθμ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20η Ιουνίου 2013 έλαβε γνωστοποίηση από το ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ συμφώνως προς την οποία την 11-6-2013 το έμμεσο ποσοστό του εν λόγω μετόχου επί των δικαιωμάτων ψήφου της «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E» από 0% ανήλθε σε 13,03%, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.061.610 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές επί συνόλου 15.816.009 μετοχών της εκδότριας εταιρείας, λόγω απόκτησης από το ως άνω ταμείο μετοχών της ALPHA BANK συνεπεία συμμετοχής του στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.