Υπογραφή Συμβάσεως μεταξύ της Εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E» και της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (18/12/2013)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6§1 και 10§1 του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνομε τά κάτωθι:

Την 16-12-2013 υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.Ε.» και της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΠΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ η υπ αριθμ. ΕΣΠΑ/ ΕΠΨΣ/01 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Ανάπτυξη Υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων για την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» (Αρ. Διακηρύξεως  254/ 1-2-2013).

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ (1.424.989,68),  πλέον Φ.Π.Α, και η συνολική διάρκεια υλοποιήσεώς του είναι (9) μήνες από της ενάρξεώς του, όπως αυτή ειδικότερα καθορίζεται στην σύμβαση.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η Ανάπτυξη Υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων για την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης.