Υπογραφή Συμβάσεως μεταξύ της Ένωσης Εταιρειών «ΒΥΤΕ A.B.E.E- ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε.» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. (10/12/2013)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10§ 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομε τά κάτωθι:

Την 6-12-2013 υπεγράφη μεταξύ της ενώσεως εταιρειών «ΒΥΤΕ A.B.E.E.- ΣΑΪΜΠΕΡΣ Α.Ε.» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» η υπ αριθμ. 1155 Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» ( Αρ. Διακηρύξεως 5300/ 25-5-2011).

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ (1.051.294,97), πλέον Φ.Π.Α, και η συνολική διάρκεια υλοποιήσεώς του είναι (20) μήνες από της ενάρξεώς του, όπως αυτή ειδικώτερα καθορίζεται στην σύμβαση.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών «Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», με σκοπό την βελτίωση της αποδοτικότητας και απoτελεσματικότητας της Αρχής Καταπολέμησης της νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.