Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Στοιχείων Εννεαμήνου (28/11/2012)

Η εταιρεία BYTE COMPUTER ABEE γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012 Έως 30.09.2012 καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου της εταιρείας και του ομίλου ,θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.byte.gr) την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012 , μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012 έως 30.9.2012 θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες ΝΙΚΗ και ΕΞΠΡΕΣ την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012