Γνωστοποίηση Αλλαγής στη Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (09/10/2012)

Η «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E» ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίασή του της 5ης Οκτωβρίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την εκλογή προσωρινού ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους σε αναπλήρωση του αποβιώσαντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους  Κωνσταντίνου Ξηροτύρη του Νικολάου. Ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ εξελέγη ο κος Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου.

Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της επομένης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας. Μετά την εκλογή αυτή το ΔΣ της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

1) Σπυριδογεώργης  Βυζάντιος του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος.

3) Αναστασία Λούη του Θεοφάνους, μη εκτελεστικό μέλος.

4) Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά, μη εκτελεστικό μέλος.

5) Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου, μη εκτελεστικό μέλος.

6) Ιωάννης Βραδής του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7) Σταυρούλα Γιαννακοπούλου του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το ΔΣ θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι λήξεως της θητείας του (29/6/2014).