Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007. (06/02/2012)

<span “”””en-us””””””=”” lang=””>Η εταιρεία BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ, συμφώνως προς το Ν. 3556/2007
(άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης
1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κος
Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας- υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 προέβη την 03-02-2012
σε αγορά (519)κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας (159,83).