Υπογραφή συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E» και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  (15/09/2011)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. β της υπ? αριθμ. 3/347/12-7-2005 απόφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομεν τα κάτωθι:

 

Την 12η Σεπτεμβρίου 2011 υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σύμβαση για την εκτέλεση του  έργου «Προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών, για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», ο οποίος προεκηρύχθη από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αρ. πρωτ. 2229/ 3-6-2010).

 

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (554.345,26), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και η συνολική διάρκεια υλοποιήσεώς του είναι ένας (1) μήνας από της ενάρξεώς του, όπως αυτή ειδικώτερα καθορίζεται στην σύμβαση.

 

Το έργο, συνοπτικώς, αφορά στην προμήθεια αδειών χρήσης και λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για μεγάλες  επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου.