Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007. (11/07/2011)

Η Εταιρεία BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ, συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας- υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 08-07-2011 σε αγορά (400) κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 212,58 Ευρώ.