Ανακοίνωση Μεταβιβάσεως Συμμετοχής στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης << INTE*LEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> (31/12/2010)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 3340/2005, της υπ’αριθμ. 3/347/ 12-7-2005, 3/348/19-7-2005 και της υπ’αριθμ. 5/204/14-11-2000 αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομε τά κάτωθι:

Την 29-12-2010 η εταιρεία μας μετεβίβασε την ανερχομένη σε ποσοστόν 19,44% συμμετοχήν της στο εταιρικό κεφάλαιον της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης INTE*LEARN Ε.Π.Ε. , στην α) Καραβελάκη Μαρία του Δημητρίου και β)Παπαπαναγιώτη Γεώργιο του Απόστολου έναντι του τιμήματος των Ευρώ Δεκαπέντε χιλιάδων δεκαπέντε (15.015,00) και υπό τους λοιπούς λεπτομερώς εκτιθεμένους στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό όρους και συμφωνίες. Κατόπιν της μεταβιβάσεως αυτής, η <<ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E>> δεν κατέχει πλέον εταιρικά μερίδια της εταιρείας. << INTE*LEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ >>.Η ανωτέρω μεταβίβαση έγινε, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας.