Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29 Ιουνίου 2010  (30/06/2010)

Επραγματοποιήθη σήμερα, 29 Ιουνίου 2010 και ώρα 15.00’, η ενδεκάτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ‘‘BYTE COMPUTER A.B.E.E’’ στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 γραφεία και έδρα της.

Στη Συνέλευση παρέστησαν δεκαέξι (16) μέτοχοι εκπροσωπούντες (11.747.897) μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.009 ), δηλαδή παρέστη ποσοστό 74,278% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως σε απαρτία επί όλων των θεμάτων. Ολες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2009, της ληξάσης διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2009 έως 31-12-2009, οι οποίες συνετάχθησαν βάσει των ισχυόντων πλέον Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 3301/2004) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2.- Ενεκρίθη η διάθεση καθαρών κερδών της διαχειρι-στικής χρήσεως από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήση) και απεφασίσθη, κατ’ άρθρον 3 παρ. 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως μη διανεμηθεί μέρισμα και τα κέρδη της ελεγχομένης χρήσεως, πλήν των διατιθεμένων για τακτικό αποθεματικό, μεταφερ-θούν ως υπόλοιπον εις νέον.

3.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και η Ορκωτός Ελεγ-κτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήση).

4.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2010 έως 31-12-2010 (20η εταιρική χρήση) και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστου αμοιβής, την οποία ορίζει ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2010. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της 20ης διαχειριστικής χρήσεως (1.1.2010-31.12.2010) οι: α)Δήμητρα Αποστολάκου του Μιχαήλ, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Σ 527. 854/1997 δελτίου αστυνο-μικής ταυτότητος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15.491), ως τακτικός ελεγκτής και β) Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία, κάτοχος τού υπ’ αριθμ. Λ. 676.271 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13601), αμφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χεϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία << ΒDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. >>

5.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση (19η εταιρική χρήση) και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονομική χρήση από 1-1-2010 έως 31-12-2010 (20η εταιρική χρήση).

6.- Εχορηγήθη η άδεια συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρο-μοίους σκοπούς.

7.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτή-σεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, εις τας οποίας απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

Νικολίτσα Βυζαντίου