Ανανέωση Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (20/07/2010)

Η εταιρία BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε., ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, το Δ.Σ. του Χ.Α., με σχετική απόφαση του, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του , της 15/07/2010 ενέκρινε την ανανέωση από το Μέλος του Χ.Α. MERIT ΧΑΕΠΕΥ, της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία ανανέωσης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 4/08/2010. Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την MERIT ΧΑΕΠΕΥ, με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η MERIT ΧΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τα εδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην MERIT ΧΑΕΠΕΥ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας.