Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (20/01/2010)

Η Εταιρεία ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE, συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας- υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 19-01-2010 σε αγορά (2.000) κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 1.694,97ευρώ.