Γνωστοποίηση της έκτακτης εισφοράς του άρθ. 5 του Ν.3845/2010 (03/06/2010)

Η εταιρεία BYTE COMPUTER Α.Ε.Β.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθ. 5 του Ν. 3845/2010 “Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη- μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο” αναμένεται να επιβληθεί εφάπαξ έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στον Όμιλο και την Εταιρεία. Το ύψος της έκτακτης εισφοράς αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των € 59.195,74 για τον Όμιλο και στο ποσό των € 54.819,49 για την Εταιρεία αντίστοιχα. H παραπάνω εκτιμώμενη εισφορά θα οριστικοποιηθεί με την αποστολή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα των επόμενων ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2010 αναλογικά.