Διορθωτική Ανακοίνωση Στοιχείων και Πληροφοριών Περιόδου 01/01/2009-30/09/2009 (27/11/2009)

Σε συνέχεια των δημοσιευμένων Στοιχείων και Πληροφοριών Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 την 27/11/2009 στις εφημερίδες Νίκη και Κέρδος, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι.

Στα στοιχεία της κατάστασης των συνολικών εσόδων του ομίλου και της εταιρείας και συγκεκριμένα στην περίοδο 01.07-30.09.2009 τα κονδύλια: α) Κέρδη/ Ζημιές προ φόρων Χρηματοδοτικών & Επενδυτικών αποτελεσμάτων, β) Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, γ) Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους, δ) Ιδιοκτήτες Μητρικής καθώς και ε) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, τα δημοσιευμένα ποσά είναι εκ παραδρομής λανθασμένα. Τα σωστά ποσά έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ     ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών

& επενδυτικών αποτελεσμάτων                                                            59.733,13     106.019,45

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων                                                                  -27.273,11     46.604,32

Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους                                                          -49.013,07     28.833,81

Ιδιοκτήτες Μητρικής                                                                          -48.902,87     28.833,81

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                                  -48.902,87     28.833,81

Τα διορθωμένα Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία & πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας http://www.byte.gr.