Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΒYTE COMPUTER A.B.E.E της 27-2-2009  (27/02/2009)

Επραγματοποιήθη σήμερα, 27 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 15.00’, Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ‘‘BYTE COMPUTER A.B.E.E’’ στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 γραφεία και έδρα της.

Στη Συνέλευση παρέστησαν 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες το (63,61 %) του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων. Όλες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.

Στην ανωτέρω Εκτακτη Γενική Συνέλευση ελήφθη η απόφαση, με την οποία εδόθη η άδεια για την παροχή εγγυήσεως υπό της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας “ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε” προς την Τράπεζα «ΑLPHA BANK A.E.», για σύμβαση πιστώσεως υπό της ως άνω Τραπέζης στην ανωτέρω θυγατρική εταιρεία, μέχρι του ποσού των ευρώ (1.200.000) και διαρκείας δύο ετών, δυναμένης να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, και υπό τους όρους κα τις προϋποθέσεις του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροποιήθη και ισχύει .

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ