Ανακοίνωση Περί Προθέσεως Συμμετοχής της εταιρείας σε διαγωνισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (13/01/2009)

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Της εδρευούσης στην Αθήνα και επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΒΥΤΕ COMPUTER AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, συμφώνως προς το άρθρο 1§5 π.δ. 82/1996, ότι η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετάσχει, είτε η ιδία, είτε ως μέλος ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξιών, σε διαδικασίες αναλήψεως έργων ή προμηθειών, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005, ως ετροποποιήθη υπό του Ν. 3414/2005 και ισχύει σήμερον.

Ενδεικτικώς, η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς, τους οποίους προκηρύσσουν οι φορείς του δημοσίου, ήτοι σε διαγωνισμούς του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) και σε διαγωνισμούς των υπό των ανωτέρω Υπουργείων εποπτευομένων οργανισμών και φορέων, σε διαγωνισμούς Ο.Τ.Α, ήτοι διαγωνισμούς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και Κοινοτήτων, σε διαγωνισμούς ανωνύμων εταιρειών του ευρυτέρου δημοσίου τομέως, ως και σε διαγωνισμούς των φορέων: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε», Ο.Α.Ε.Δ, ΕΛ.ΤΑ, «ΕΥΔΑΠ Α.Ε», «Δ.Ε.Η. Α.Ε», «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε», «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε) Α.Ε.», «ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ) Α.Ε.», «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.», Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και επισυναπτομένων από αυτούς φορέων της χώρας.

Η εταιρεία ενημερώνει περαιτέρω τους μετόχους της, ανώνυμες εταιρείες, οι οποίοι δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερον στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου, συμφώνως προς τις διατάξεις του π.δ. 82/1996, ως ισχύει, περί της εφαρμογής των κυρώσεων του άρθρου 2 παρ. 3 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, ήτοι η εταιρεία, προκειμένου να επιτρέψει στους μετόχους της, οι οποίοι είναι Ανώνυμες Εταιρείες, να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευσή της ή να τους καταβάλει μέρισμα, ελέγχει την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 1§3 του Π.Δ. 82/1996, ως ισχύει, κατά τον χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος, βάσει των στοιχείων του μετοχολογίου και του ειδικού μετοχολογίου της, το οποίο προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1§3 του π.δ. 82/1996.

Για την εταιρεία ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ
Επιστροφή στη λίστα