Υπογραφή συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E» και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (05/08/2009)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. β της υπ’ αριθμ. 3/347/12-7-2005 από-φάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομεν τα κάτωθι:

Την 31η Ιουλίου 2009 υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E” και της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» η υπ’ αριθμ. 757 Σύμ-βαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Περιφερειακός Εξοπλισμός για Έκ-δοση Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων», ο οποίος προεκηρύχθη από την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (Αρ. πρωτ. 26709/ 10-12-2008).

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (1.551.135,89), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και η συνολική διάρκεια υλοποιήσεώς του είναι τέσ-σερις (4) μήνες, όπως η έναρξη αυτή ειδικώτερα καθορίζεται στην σύμβαση.

Το έργο, συνοπτικώς, αφορά στην:

(α) προμήθεια: προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών ταυτοτήτων, μονάδων υποστήριξης αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), πολυμηχανημάτων εκτύπωσης και αυτόματης ψηφιοποίησης, έξυπνων καρτών πρόσβασης και ηλεκτρονικής υπογραφής, λογισμικού και υπηρεσιών εγκατάστασης / παραμετροποίησης του συ-νόλου του εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) σε λειτουργία στο Πανελλαδικό Δίκ-τυο Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας.

(β) παροχή εγγύησης για τουλάχιστον δύο (2) έτη για το σύνολο των ειδών (υλικού και λογισμικού).

(γ) υποχρέωση παροχής συντηρήσεως για πέντε (5) έτη για το σύνολο των ειδών (υλικού και λογισμικού).

(δ) παράδοση υλικού τεκμηρίωσης σε δύο (2) αντίγραφα στην ελληνική, για όλες τις εργασίες εγκατάστασης και τεκμηρίωσης (customization συσκευών, ονοματολογία και διευθυνσιοδότηση, πρόσθετα προγράμματα κλπ), τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (ιστοσελίδων).