ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (04/06/2009)

ΑΡΙΘΜ. ΜΑΕ 21.223/06/Β/90/48

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής εταιρείας υπό τήν επωνυμία ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, συμφώνως πρός τόν Nόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ως ετροποποιήθη και ισχύει σήμερον καί τό άρθρον 26 τού καταστατικού της καί κατόπιν τής ληφθείσης κατά τήν συνεδρίαση τής 27-5-2009 αποφάσεώς του, συγκαλεί την Tακτική Γενική Συνέλευση τών μετόχων τής εταιρείας τήν 29ην Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα καί ώρα 15.00μ.μ., στα γραφεία καί έδρα τής εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98 – Αθήναι), μέ τα ακόλουθα θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1.- Υποβολή πρός έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18ης εταιρική χρήσεως), μετά τής σχετικής Εκθέσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τού Πιστοποιητικού Ελέγχου τού Ορκωτού Ελεγκτού τής εταιρείας.

2.- Εγκριση διαθέσεως τών καθαρών κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18ης εταιρικής χρήσεως) καί καταβολής μερίσματος Ευρώ (0,053) ανά μετοχή.

3.- Απαλλαγή τών μελών τού Δ.Σ. καί τού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως καί ελέγχου τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18ης εταιρικής χρήσεως).

4.- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού καί αναπληρωματικού, εκ του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, γιά τήν οικονομική χρήση από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήσις) καί καθορισμός τής αμοιβής των.

5.- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

6.-Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών στά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου γιά τίς παραστάσεις των στίς συνεδριάσεις του, ως καί τών αμοιβών γιά τίς προσφερθείσες πρός τήν εταιρεία υπηρεσίες των κατά τήν λήξασα οικονομική χρήση (18η εταιρική χρήσις) καί προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών γιά τήν οικονομική χρήση από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήσις).

7.-Τροποποίηση της ληφθείσης κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 27-2-2009 αποφάσεως περί παροχής εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε».

8.- Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την § 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

9.- Διάφορες άλλες ανακοινώσεις καί προτάσεις.

Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω ημεροχρονολογία, η Τακτική Γ.Σ θα πραγματοποιηθή την 6-7-2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00’, στον αυτόν ως άνω τόπον και με το αυτά ως άνω θέμα ημερησίας διατάξεως, κατα την επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση, η Γ.Σ θα ευρίσκεται εν απαρτία, δυναμένη να συνεδριάσει εγκύρως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ’ αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Καλούνται οι κκ. Μέτοχοι νά συμμετάσχουν στήν ως άνω Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άπαντες οι μέτοχοι, οι οποίοι δύνανται νά παρίστανται καί νά ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Εκάστη μετοχή έχει τό δικαίωμα μιάς ψήφου.

Οι επιθυμούντες νά συμμετάσχουν στήν Γενική συνέλευση μέτοχοι οφείλουν νά έχουν μετατρέψει τό σύνολο τών μετοχών των σέ άϋλη μορφή. Καί

* εάν οι μετοχές των είναι καταχωρισμένες στόν Λογαριασμό Αξιών των καί στόν Λογαριασμό Χειριστού, νά δεσμεύσουν τό σύνολο ή μέρος τών κατεχομένων υπ’ αυτών μετοχών μέσω τού Χειριστού των καί νά παραλάβουν απ’ αυτόν τήν σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, τήν οποία οφείλουν εν συνεχεία νά καταθέσουν στά γραφεία τής εταιρείας (οδός Καλλιρρόης αριθμ. 98) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τής ημέρας συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως.

* εάν οι μετοχές των είναι καταχωρισμένες στόν Ειδικό Λογαριασμό, νά δεσμεύσουν διά δηλώσεώς των στό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τό σύνολο ή μέρος τών κατεχομένων υπ’ αυτών μετοχών καί νά παραλάβουν εκ τού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών τήν σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, τήν οποίαν οφείλουν εν συνεχεία νά καταθέσουν στά ανωτέρω γραφεία τής εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τής ημέρας συνεδρι-άσεως τής Γενικής Συνελεύσεως.

– Εάν οι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν νά εξουσιοδοτήσουν τρίτα πρόσωπα όπως παραστούν γιά λογαριασμό καί επ’ ονόματί των στήν Γενική Συνέλευση, οφείλουν νά καταθέσουν τά σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα στά ανωτέρω γραφεία τής εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τής ημέρας συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως.
Αθήναι, 2 7 Μαΐου 2009

Ο Πρόεδρος τού Δ.Σ. καί Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

Σπυριδογεώργης Βυζάντιος