Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29 Ιουνίου 2009 (03/07/2009)

Επραγματοποιήθη σήμερα, 29 Ιουνίου 2009 και ώρα 15.00’, η δεκάτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ‘‘BYTE COMPUTER A.B.E.E.’’ στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 γραφεία και έδρα της.

Στη Συνέλευση παρέστησαν δεκαπέντε (15) μέτοχοι εκπροσωπούντες (10.208.387) μετοχές, επί συνόλου μετοχών (15.816.009), δηλαδή παρέστη ποσοστό 64,54% του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως σε απαρτία επί όλων των θεμάτων. Όλες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων. Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2008, της ληξάσης διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008, οι οποίες συνετάχθησαν βάσει των ισχυόντων πλέον Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 3301/2004) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2.- Ενεκρίθη η διάθεση καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18η εταιρική χρήση) και η κατάβολή μερίσματος (0,053) Ευρώ ανά μετοχή, με δικαιούχους μερίσματος τους εγγεγραμμένους στα αρχεία του Σ.Α.Τ την 3-7-2009 (Record Date) μετόχους. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 9-7-2009.

Το ανωτέρω μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% επ’ αυτού, δηλαδή το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 0,0477 ανά μετοχή.

3.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και η Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18η εταιρική χρήση).

4.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήση) και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστου αμοιβής, την οποία ορίζει ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2009. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της 19ης διαχειριστικής χρήσεως (1.1.2009-31.12.2009) οι: α) Δήμητρα Αποστολάκου του Μιχαήλ, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Σ 527. 854/1997 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15.491), ως τακτικός ελεγκτής και β) Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία, κάτοχος τού υπ’ αριθμ. Λ. 676.271 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13601), αμφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χεϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.

5.- Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από τους:

α. Σπυριδογεώργη Βυζάντιο του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.

β. Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου, εκτελεστικό μέλος.

γ. Αναστασία Λούη του Θεοφάνους, μη εκτελεστικό μέλος.

δ. Βασίλειο Λυμπερόπουλο του Παρασκευά, μη εκτελεστικό μέλος.

ε. Κωνσταντίνο Φωτεινόπουλο του Πανάγου, μη εκτελεστικό μέλος.

στ. Κωνσταντίνο Ξηροτύρη του Νικολάου, ανεξάρτητο μή εκτελεστικό μέλος.

ζ. Σταυρούλα Γιαννακοπούλου του Ηλία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και του οποίου η θητεία είναι πενταετής (5ετής) και λήγει 29-6-2014.

Ωρίσθησαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρον 37 του Ν. 3693/ 25-8-2008 τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ:

α. Σταυρούλα Ηλία Γιαννακοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

β. Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Παρασκευά, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

γ. Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος του Πανάγου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση (18η εταιρική χρήση) και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονομική χρήση από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (19η εταιρική χρήση).

7. Ετροποποιήθη η ληφθείσα κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27-2-2009 απόφαση περί παροχής εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» ως ακολούθως:

Ενεκρίθη η παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε», της οποίας η εταιρεία τυγχάνει μοναδική μέτοχος, προς την Τράπεζα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ή/ και προς την Τράπεζα «ΕFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ή/ και προς την Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ (1.500.000) με αόριστη διάρκεια.

8.- Εχορηγήθη η άδεια συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

9.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, εις τας οποίας απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

Βυζαντίου Νικολίτσα