Την 31-12-2009 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος, το οποίο αφορά στην εταιρική χρήση 1-1-2003 έως 31-12-2003 και του οποίου η διανομή απεφασίσθη υπό της Γενικής Συνελεύσεως της 30ης Ιουνίου 2004.

Μετά την ανωτέρω προθεσμία, τα μη εισπραχθέντα υπό των δικαιούχων των μερίσματα παραγράφονται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.

Οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσεως 1-1-2003 έως 31-12-2003, δύνανται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας για την κατά το συντομώτερον δυνατόν απόληψή του (τηλ. 210 9002270).