ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (02/02/2009)

ΑΡΙΘΜ.ΜΑΕ 21.223/06/Β/90/48

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τής εταιρείας υπό τήν επωνυμία
ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, συμφώνως πρός τόν νόμον 2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ως ετροποποιήθη και ισχύει σήμερον καί τό άρθρον 26 τού καταστατικού της καί κατόπιν τής ληφθείσης κατά τήν συνεδρίαση τής 2-2-2009 αποφάσεώς του, συγκαλεί Εκτακτη Γενική Συνέλευση τών μετόχων τής εταιρείας τήν 27ην Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευήν καί ώρα 15.00μ.μ., στα γραφεία καί έδρα τής εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98 – Αθήναι), μέ το εξής μοναδικόν θέμα Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑ: Παροχής εγγυήσεως, συμφώνως προς το άρθρον 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ετροποποιήθη και ισχύει, υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «METΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» προς την Τράπεζα «ALPHA BANK A.E.».

Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω ημεροχρονολογία, η Εκτακτη Γ.Σ θα πραγματοποιηθή την 6-3-2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στον αυτόν ως άνω τόπον και με το αυτό ως άνω θέμα ημερησίας διατάξεως, κατα την επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση, η Γ.Σ θα ευρίσκεται εν απαρτία, δυναμένη να συνεδριάσει εγκύρως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ’ αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Καλούνται οι κκ. Μέτοχοι νά συμμετάσχουν στήν ως άνω Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άπαντες οι μέτοχοι, οι οποίοι δύνανται νά παρίστανται καί νά ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Εκάστη μετοχή έχει τό δικαίωμα μιάς ψήφου.

Οι επιθυμούντες νά συμμετάσχουν στήν Γενική συνέλευση μέτοχοι οφείλουν νά έχουν μετατρέψει τό σύνολο τών μετοχών των σέ άϋλη μορφή. Καί

* εάν οι μετοχές των είναι καταχωρισμένες στόν Λογαριασμό Αξιών των καί στόν Λογαριασμό Χειριστού, νά δεσμεύσουν τό σύνολο ή μέρος τών κατεχομένων υπ’ αυτών μετοχών μέσω τού Χειριστού των καί νά παραλάβουν απ’ αυτόν τήν σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, τήν οποία οφείλουν εν συνεχεία νά καταθέσουν στά γραφεία τής εταιρείας (οδός Καλλιρρόης αριθμ. 98) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τής ημέρας συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως.

* εάν οι μετοχές των είναι καταχωρισμένες στόν Ειδικό Λογαριασμό, νά δεσμεύσουν διά δηλώσεώς των στό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τό σύνολο ή μέρος τών κατεχομένων υπ’ αυτών μετοχών καί νά παραλάβουν εκ τού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών τήν σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, τήν οποίαν οφείλουν εν συνεχεία νά καταθέσουν στά ανωτέρω γραφεία τής εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τής ημέρας συνεδρι-άσεως τής Γενικής Συνελεύσεως.

– Εάν οι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν νά εξουσιοδοτήσουν τρίτα πρόσωπα όπως παραστούν γιά λογαριασμό καί επ’ ονόματί των στήν Γενική Συνέλευση, οφείλουν νά καταθέσουν τά σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα στά ανωτέρω γραφεία τής εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τής ημέρας συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως.