Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής Μερίσματος  (26/06/2008)

Προς: Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος BYTE COMPUTER A.B.E.E.

Aξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνομε ,ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 26/06/2008 απεφασίσθη, μεταξύ των άλλων, η διανομή μερίσματος (0,090) Eυρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ανωτέρω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδριάσεως του Χ.Α.Α την 27/06/ 2008, όπως εμφαίνονται στο τηρούμενο από την εταιρεία ονομαστικό μετοχολόγιο.

Από την 30/06/2008 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα απολήψεως μερίσματος για την χρήση 2007.

Ημερομηνία ενάρξεως διανομής μερίσματος ορίζεται η 8/07/2008.

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους κάτωθι τρόπους:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με την νέα διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε

2. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διαφόρους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι την 31.12.2013 και θα πραγματοποιείται με την επίδειξη του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή του Συστήματος Αυλων Τίτλων ) και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Tμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 09.00 π.μ-17.00 μ.μ.Τηλ. επικοινωνίας 2109002000 (Τηλ.Κέντρο)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ