Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26 Ιουνίου 2008 (26/06/2008)

Επραγματοποιήθη σήμερα, 26 Ιουνίου 2008 και ώρα 15.00’, η ενάτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ‘‘BYTE COMPUTER A.B.E.E’’ στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 γραφεία και έδρα της.

Στη Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, (13) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 70,34 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι κατετέθησαν μετοχές και ψήφοι 11.125.438 επί συνόλου 15.816.009 μετοχών και ψήφων της εταιρείας. Όλες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2007, της ληξά-σης διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2007 έως 31-12-2007, οι οποίες συνετάχθησαν βάσει των ισχυόντων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 3301/2004) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2. Ενεκρίθη η διάθεση καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2007 έως 31-12-2007 (17η εταιρική χρήση) και η καταβολή μερί-σματος (0,09) Ευρώ ανά μετοχή, με δικαιούχους μερίσματος τους εγγεγραμ-μένους στο μετοχολόγιο της εταιρείας την 27-6-2008 μετόχους. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 8-7-2008.

3. Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2007 έως 31-12-2007 (17η εταιρική χρήση).

4. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λο-γιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18η εταιρική χρήση) και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστου αμοιβής, την οποία ορίζει το Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2008. Δεδομένου ότι απαιτείται η εκλογή ως ελεγκτών της εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) μιάς των εταιρειών ή Κοινοπραξιών Ορκωτών Ελεγκτών των εγγεγραμμένων εις την ιδιαιτέραν μερίδα του Μητρώου του αρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992, εξελέγησαν παμψηφεί και ομοφώνως ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της 18ης διαχειριστικής χρήσεως (1.1.2008-31-12-2008) οι:

α) Δήμητρα Αποστολάκου του Μιχαήλ, κάτοχος του Α.Δ.Τ υπ’ αριθμ. Σ 527.854/1997 (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15492), ως τακτικός ελεγκτής και β) Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Λ. 676.271 ΑΔΤ (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13601), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χέϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία ΒDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

5. Ενεκρίθη η εκλογή του προσωρινώς διορισθέντος υπό του Δ.Σ του κου Κωνσταντίνου Φωτεινοπούλου του Πανάγου, γεννηθέντος εις Αθήνας το 1966, κατοίκου Αργυρουπόλεως Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμ. 50, κατόχου του υπ’ αριθμ. ΑΕ 072.164 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, εκδοθέντος την 5/2/2007 υπό του Τ.Α Αργυρουπόλεως, Ελληνικής Ιθαγενείας και Ελληνος υπηκόου (Α.Φ.Μ. 030904466/Δ.Ο.Υ Αργυρουπόλεως) ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, εις αντικατάστασιν του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κου Αντωνίου Ζυμωνοπούλου.

6. Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οι-κονομική χρήση (17η εταιρική χρήση) και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονομική χρήση από 1-1-2008 έως 31-12-2008 (18η εταιρική χρήση).

7. Εχορηγήθη η άδεια συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.8.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, εις τις οποίες απήντησε, λα-βών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.