Ανακοίνωση Ιδρύσεως Θυγατρικής Εταιρείας στο Βουκουρέστι σύμφωνα με τον νόμο 31/1990 της Ρουμανικής Δημοκρατίας (24/03/2008)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10§ 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ? αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομεν τά κάτωθι:

Την 20-3-2008 εκοινοποιήθη εις την εταιρείαν μας υπό των αρμοδίων Ρουμανικών Αρχών η έγκριση της συσταθείσης θυγατρικής εταιρείας μας, με ποσοστό συμμετοχής 100%, εδρευούσης εις την Ρουμανία και λειτουργούσα συμφώνως προς τον Νόμον 31/1990 της Ρουμανικής Δημοκρατίας, υπό την μορφήν εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης και υπό την επωνυμίαν «ΒΥΤΕ ΙΤ SRL». Εδρα της ως άνω θυγατρικής εταιρείας ωρίσθη το Βουκουρέστιον Ρουμανίας και σκοπός ο αναλυτικώς περιγραφόμενος εις το άρθρον 4 του καταστατικού της. Το Κεφάλαιον της ανωτέρω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης ωρίσθη εις το ποσό των ευρώ (100.000), το οποίον αποτελεί και το αρχικόν εταιρικόν κεφάλαιον αυτής και εις το οποίο συμμετέχει κατά ποσοστό εκατόν επί τοις εκατόν (100%) η εταιρεία μας.