Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (22/10/2008)

Η εταιρεία ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE, συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας – υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 – προέβη την 22-10-2008 σε αγορά 8.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 9.281,00 ευρώ.