Ανακοίνωση Περί Προθέσεως Συμμετοχής της Εταιρείας σε Διαγωνισμούς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (18/01/2008)

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της εδρευούσης στην Αθήνα και επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 98 Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΒΥΤΕ COMPUTER AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Με την παρούσα σας ανακοινώνομε, συμφώνως προς το άρθρο 1§5 π.δ. 82/1996, ότι η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετάσχει, είτε η ίδια είτε ως μέλος ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξιών, σε διαδικασίες αναλήψεως έργων ή προμηθειών, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005 ως ετροποποιήθη υπό του Ν. 3414/2005 και ισχύει σήμερον.

Ενδεικτικώς, η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς, τους οποίους προκηρύσσουν οι φορείς του δημοσίου, ήτοι σε διαγωνισμούς του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και σε διαγωνισμούς των υπό των ανωτέρω Υπουργείων εποπτευομένων οργανισμών και φορέων, σε διαγωνισμούς Ο.Τ.Α, ήτοι διαγωνισμούς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και Κοινοτήτων, σε διαγωνισμούς ανωνύμων εταιρειών του ευρυτέρου δημοσίου τομέα, ως και σε διαγωνισμούς των φορέων: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε», Ο.Α.Ε.Δ, ΕΛ.ΤΑ, «ΕΥΔΑΠ Α.Ε», «Δ.Ε.Η. Α.Ε», «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε», «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε) Α.Ε.», «ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ) Α.Ε.», «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.», Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της χώρας.

Η εταιρεία, προκειμένου να επιτρέψει στους μετόχους της, οι οποίοι είναι Ανώνυμες Εταιρείες, να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευσή της ή να τους καταβάλει μέρισμα, ελέγχει την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 1§3 του Π.Δ. 82/1996, ως ισχύει, κατά τον χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος, βάσει των στοιχείων του μετοχολογίου και του ειδικού μετοχολογίου της, το οποίο προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1§3 του π.δ. 82/1996.

Για την εταιρεία

ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω ανακοίνωση της εταιρείας BYTE COMPUTER ABEE θα δημοσιευθεί στις εξής πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΕΡΔΟΣ, ΕΞΠΡΕΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΣΤΙΑ, ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008.