Διορθωτική Ανακοίνωση Ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ομίλου Έτους 2007 (16/04/2008)

Σε συνέχεια των δημοσιευμένων ετησίων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών την 28/3/2008 στις εφημερίδες Ναυτεμπορική και Βήμα θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα κάτωθι.

Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών του ομίλου χρήσεως 2007 και συγκεκριμένα στα κονδύλια: μείωση /αύξηση απαιτήσεων, μείωση /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) και προβλέψεις δημοσιεύθηκαν εκ παραδρομής λανθασμένα ποσά, που όμως δεν επηρεάζουν το σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες ,αντί των ορθών, τα οποία έχουν ως ακολούθως.

1. Μείωση / αύξηση απαιτήσεων – 6.894.145,00 ευρώ

2. Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων 3.535.172,89 ευρώ

3. Προβλέψεις 269.976,76 ευρώ

To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανωτέρω διόρθωση των ετησίων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις την 15/4/2008.

Τα διορθωμένα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες καθώς και οι διορθωμένες Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.byte.gr