Διευκρινιστική Ανακοίνωση της Εταιρείας για το προτεινόμενο μέρισμα χρήσεως του έτους 2007 (14/04/2008)

Διευκρινιστική ανακοίνωση της εταιρείας για το προτεινόμενο μέρισμα χρήσεως 1-1-2007 έως 31-12-2007.

Επειδή περιήλθε εις γνώση της εταιρείας μας, ότι κάποιες εφημερίδες εδημοσίευσαν εσφαλμένως, ότι η εταιρεία μας θα διανείμει μέρισμα (0,19) ευρώ ανά μετοχή, με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται, ότι, ως προκύπτει από τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας της χρήσεως 1-1-2007 έως 31-12-2007, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας είναι να διανεμηθεί μέρισμα (0,09) ευρώ ανά μετοχή.