Διορθωτική Ανακοίνωση Ετησίων Συνοπτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ομίλου Έτους 2007 (14/04/2008)

Σε συνέχεια των δημοσιευμένων ετήσιων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων την 28/3/2008 στις εφημερίδες Ναυτεμπορική και Βήμα θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα κάτωθι.

Στις ταμειακές ροές του ομίλου και συγκεκριμένα στα κονδύλια μείωση / αύξηση απαιτήσεων, μείωση /αύξηση υποχρεώσεων και προβλέψεις δημοσιεύθηκαν λανθασμένα
ποσά που όμως δεν επηρεάζουν το σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες.

Παραθέτουμε τα σωστά ποσά.

1. Μείωση / αύξηση απαιτήσεων: – 6.894.145,00 ευρώ

2. Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων: 3.535.172,89 ευρώ

3. Προβλέψεις: 269.976,76 ευρώ

Οι σωστές καταστάσεις είναι ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.byte.gr