Λήξη Πληρωμής Μερίσματος Χρήσεως 2002 (09/06/2008)

Την 31-12-2008 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος, το οποίο αφορά στην εταιρική χρήση 1-1-2002 έως 31-12-2002 και του οποίου η διανομή απεφασίσθη υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2003.

Μετά την ανωτέρω προθεσμία, τα μη εισπραχθέντα υπό των δικαιούχων των μερίσματα παραγράφονται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.

Οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσεως 1-1-2002 έως 31-12-2002, δύνανται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας για την κατά το συντομότερο δυνατόν απόληψή του (τηλ. 210 9002270).