Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (02/12/2008)

Η Εταιρεία ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE, συμφώνως προς το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας – υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005- προέβη την 01-12-2008 σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 22.652,10 ευρώ.