Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της BYTE COMPUTER ABEE (01/08/2008)

Η εταιρεία BYTE COMPUTER ABEE ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με σχετική απόφαση του, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του της 31/07/2008 ενέκρινε την ανάληψη της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της από την εταιρεία Μέλος του Χ.Α, MERIT ΑΧΕΠΕΥ , προς ενίσχυση της ρευστότητας τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 4 Aυγούστου 2008. Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την MERIT ΑΧΕΠΕΥ, με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η MERIT ΑΧΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χ.Α. εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγορά και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τα εδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην MERIT ΑΧΕΠΕΥ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας.