ΒΥΤΕ: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 28-06-2007 (28/06/2007)

Επραγματοποιήθη σήμερα, 28 Ιουνίου 2007 και ώρα 15:00, η ογδόη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας BYTE COMPUTER ABEE στα επί της οδού Καλλιρρόης 98 γραφεία και έδρα της.

Στη Συνέλευση παρέστησαν 14 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 70,86 % του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων. Όλες δε οι απόφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2006, της ληξάσης διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2006 έως 31-12-2006, οι οποίες συνετάχθησαν βάσει των ισχυόντων πλέον Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 3301/2004) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2. Ενεκρίθη η διάθεση καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2006 έως 31-12-2006 (16η εταιρική χρήση) και η κατάβολή μερίσματος (0,09) Ευρώ ανά μετοχή, με δικαιούχους μερίσματος τους εγγεγραμμένους στο μετοχολόγιο της εταιρείας την 29-6-2007 μετόχους. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 10-7-2007.

3. Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2006 έως 31-12-2006 (16η εταιρική χρήση).

4. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2007 έως 31-12-2007 (17η εταιρική χρήση) και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστου αμοιβής, την οποία ορίζει ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2007. Δεδομένου ότι απαιτείται η εκλογή ως ελεγκτών της εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) μιάς των εταιρειών ή Κοινοπραξιών Ορκωτών Ελεγκτών των εγγεγραμμένων εις την ιδιαιτέραν μερίδα του Μητρώου του αρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992, εξελέγησαν παμψηφεί και ομοφώνως ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της 17ης διαχειριστικής χρήσεως (1.1.2007-31-12-2007) οι:

α) Σταύρος Παπαντώνης του Θωμά, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Π. 651.982 ΑΔΤ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331), ως τακτικός ελεγκτής και

β) Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Λ. 676.271 ΑΔΤ (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13601), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της εν Αθήναις και επί της οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χέϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών υπό την επωνυμία ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.

5. Ενεκρίθη η διάθεση εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού Ευρώ (678.809) ως φορολογημένου αποθεματικού για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας στο εγκριθέν επενδυτικό πρόγραμμα διά της υπ’ αριθμ. Υ. 2783/ΥΠΕ/4/0083/ Ε/3299/2004/2-10-2006 απόφάσεως του Υπουρ-γείου Οικονομίας και Οικονομικών, συμφώνως προς τον Ν. 3299/2004.

6. Ανεκλήθη η ληφθείσα κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 28/12/2006 απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.

7. Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ώς και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση (16η εταιρική χρήση) και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονομική χρήση από 1-1-2007 έως 31-12-2007 (17η εταιρική χρήση).

8. Εχορηγήθη η άδεια συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

9. Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, εις τας οποίας απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της ΓΣ