BYTE: Κατατάσσεται στα Best Practices της ΚτΠ για Υποδειγματική Καινοτομία στο Έργο Police On Line (08/10/2007)

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007 – Στο 13ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής με τίτλο «Η Μετάβαση από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Κοινωνία και στην Οικονομία της Γνώσης» που έλαβε χώρα μεταξύ 4 και 6 Οκτωβρίου 2007 στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της 21ης Διεθνούς Έκθεσης Πληροφορικής Infotem 2007, ο Πρόεδρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ ανέπτυξε την θεματική ενότητα «Υλοποίηση έργων πληροφορικής και επιτυχημένα αποτελέσματα για τη Δημόσια Διοίκηση, τον Πολίτη και την Επιχείρηση». Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ότι κατόπιν ελέγχου παραλαβής και λειτουργίας του έργου «Police On Line της Ελληνικής Αστυνομίας» από κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.), η BYTE COMPUTER ABEE κατατάσσεται στις καλές πρακτικές (Best Practices) των έργων πληροφορικής του Γ’ ΚΠΣ για την υποδειγματική καινοτομία και τον σύντομο χρόνο ολοκλήρωσης της υλοποίησης του έργου.

Η διάκριση αυτή είναι μείζονος σημασίας καθότι πιστοποιεί την ικανότητα της BYTE να αναλαμβάνει και να υλοποιεί οπουδήποτε στην Ευρώπη παρόμοια έργα επιδεικνύοντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις με γνώμονα την ποιότητα.

Το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετεί τον εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ένα πρόσθετο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η αναβάθμιση της υποδομής προσφέρει στο ψηφιακό δίκτυο της ΕΛ.ΑΣ. το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύστημα πιστοποίησης ταυτότητας, κρυπτογράφησης πληροφοριών και ελέγχου πρόσβασης που υλοποιήθηκε από τη ΒΥΤΕ για λογαριασμό της ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί υπόδειγμα τόσο για τα ελληνικά, όσο και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς συνδυάζει το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας στη χρήση με την ευκολία διαχείρισης. Επιπλέον, το σύστημα βασίζεται σε ανοικτή αρχιτεκτονική, εύκολα προσαρμόσιμη και επεκτάσιμη σε μελλοντικές ανάγκες, αλλά και συμβατή με τον εξοπλισμό διαφορετικών κατασκευαστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου, η ΒΥΤΕ δημιούργησε στις εγκαταστάσεις της ειδικό εργαστήριο (Police On Line – LAB) όπου αναπτύχθηκε ένα πιστό αντίγραφο των κεντρικών υποδομών της ΕΛ.ΑΣ. για την πιλοτική εφαρμογή των υπό ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών.

Το συνολικό έργο «Εξοπλισμός Πληροφορικής για τη Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφορικής» διαχωρίζεται σε επιμέρους υποέργα. Πρόκειται δε για ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα έργο.

Το Υποέργο 1 της Ελληνικής Αστυνομίας κατακυρώθηκε κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού της ΚτΠ ΑΕ στην κοινοπραξία BYTE-ALGOSYSTEMS με Leader την BYTE. Το ύψος της σύμβασης με την ΚτΠ ΑΕ είναι 11.653.593 EURO.

Το Υποέργο 2 της Ελληνικής Αστυνομίας κατακυρώθηκε κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού της ΚτΠ ΑΕ στην ΒΥΤΕ και είναι ύψους 6.228.885 EURO.

Αντικείμενο του Υποέργου 1 της ΕΛ.ΑΣ. (το μεγαλύτερο σε μέγεθος και αξία έργο από τα 4 που εντάχθηκαν στο Γ ΚΠΣ) είναι η υλοποίηση και αναβάθμιση του υπάρχοντος Πανελλαδικού Δικτύου Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας και η ένταξη σ΄ αυτό όλων των Υπηρεσιών της, καθώς και η δημιουργία ενός ισχυρού Κεντρικού Συστήματος με μία σειρά Εξειδικευμένων εφαρμογών και υποδομών.

Αντικείμενο του Υποέργου 2 της ΕΛ.ΑΣ. (το 2ο σε μέγεθος και αξία έργο από τα 4 που εντάχθηκαν στο Γ ΚΠΣ) είναι η προμήθεια και εγκατάσταση με τις σχετικές υπηρεσίες καταγραφής και διασύνδεσης στο Πανελλαδικό Δίκτυο Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας των νέων Περιφερειακών Συστημάτων και η ένταξη σ΄ αυτό όλων των Συστημάτων Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. με την διασύνδεση τους στα ισχυρά Κεντρικά Συστήματα του Υποέργου 1.

Το έργο στο σύνολο του αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση καθότι πέραν από το μέγεθος του έθετε σαν προϋπόθεση τα ακόλουθα: