Ανακοίνωση ρυθμιζομένης πληροφορίας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3356/2007. (30/10/2007)

Η εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE», στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 27 § 3 του Ν.3556/07, ανακοινώνει ότι την 30η Σεπτεμβρίου 2007, οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν κεφάλαιον και ποσοστόν δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5%, ενημέρωσαν γραπτώς την εταιρεία για το ανωτέρω ποσοστόν των δικαιωμάτων ψήφου και του κατεχομένου υπ? αυτών κεφαλαίου, συμφώνως προς το άρθρον 27 § 2 του Ν. 3556/2007, ως ακολούθως:

1. Ο μέτοχος κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος του Χρήστου, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος κατέχει (2.090.615) κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα: 2.090.615, έμμεσα: 0), ήτοι κατέχει ποσοστόν (13,218%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Ο μέτοχος κος Αντώνιος Ζυμωνόπουλος του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της εταιρείας, ο οποίος κατέχει (2.085.545) κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα: 2.085.545, έμμεσα: 0), ήτοι κατέχει ποσοστόν (13,186%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Η μέτοχος κα Νικολίτσα συζ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου, το γένος Βασιλείου Παπαγεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ της εταιρείας, η οποία κατέχει (2.080.275) κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα: 2.080.275, έμμεσα: 0), ήτοι κατέχει ποσοστόν (13,153%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

4. Ο μέτοχος κος Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Παναγιώτου, ο οποίος κατέχει (2.079.915) κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα: 2.079.915, έμμεσα: 0), ήτοι κατέχει ποσοστόν (13,151%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

5. Τα «ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ», τα οποία κατέχουν (873.218) κοινές ο-νομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα: 873.218, έμ-μεσα: 0), ήτοι κατέχουν ποσοστόν (5,52%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (μέσω γνωστοποιήσεως της Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων «ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.»).

6. Η εταιρεία «ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε.», η οποία κατέχει, για λογαριασμό των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ, P&ampK, καθώς και NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV & NBG SYNESIS FUNDS- SICAV, (951.530) κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου (άμεσα: 951.530, έμμεσα: 0), ήτοι κατέχει ποσοστόν (6,02%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3556/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση http://www.byte.gr/