Ανακοίνωση της εταιρείας για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό (28/09/2007)

Η εταιρεία ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE στα πλαίσια του Ν.3556/07 και προς τον σκοπό διευκoλύνσεως υπολογισμού και καθορισμού των ορίων αποκτήσεως ή διαθέσεως σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (4.744.802,7 Ευρώ),διηρημένο σε δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εννέα (15.816.009) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ,ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) εκάστης.