Ανακοίνωση μεταβιβάσεως συμμετοχής στην ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΤ ΣΕΪΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (26/02/2007)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 3340/2005, της υπ αριθμ. 3/347/ 12-7-2005, 3/348/19-7-2005 και της υπ αριθμ. 5/204/14-11-2000 αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομε τά κάτωθι:

Την 23-2-2007 η εταιρεία μας μετεβίβασε την ανερχομένη σε ποσοστόν 50% συμμετοχήν της στο μετοχικόν κεφάλαιον της Ανωνύμου Εταιρείας ΝΕΤ ΣΕΪΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στον κ. Λυμπέρην Πλέτσαν του Αθανασίου, έναντι του τιμηματος των Ευρώ εξήκοντα χιλιάδων (60.000) και υπό τους λοιπούς λεπτομερώς εκτιθεμένους στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό όρους και συμφωνίες.

Κατόπιν της μεταβιβάσεως αυτής, η ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E. δεν κατέχει πλέον μετοχές της εταιρείας ΝΕΤ ΣΕΪΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ανωτέρω μεταβίβαση έγινε, προκειμένου το τίμημα αυτής να διατεθή κατά επωφελέστερον και προσφορώτερον τρόπον για τους σκοπούς και το επιχειρηματικόν και επενδυτικόν πρόγραμμα της εταιρείας.