Ανακοίνωση για μη έγκριση ΑΜΚ με μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής (23/02/2007)

Η Ανώνυμη Εταιρεία BYTE COMPUTER A.B.E.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι διά των υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-148/19-1-2007 και Κ2-1897/ 13-2-2007 εγγράφων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ/ ΤΜΗΜΑ Α, έγινε γνωστό ότι δεν ενεκρίθη η αποφασισθείσα υπό της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 28-12-2006 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των 94.896,054 € δι αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,306 €, κατα τις διατάξεις των άρθρων 20 επ. του Ν. 2065/1992, διότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής της δεν δύνανται να εκφράζονται με πλείονα των δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, θα ληφθεί απόφαση ανακλήσεως της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.