Ανακοίνωση Ιδρύσεως Θυγατρικής Εταιρείας στη Βουλγαρία συμφώνως προς το δίκαιον της Βουλγαρικής Δημοκρατίας (22/06/2007)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 και 10 παρ.1 του Ν.3340/2005 και του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. β΄ της υπ’αρίθμ.3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομεν τα κάτωθι.

Την 21/6/2007 ενεκρίθη η σύσταση, συμφώνως προς τον περί εταιρειών νόμον της Βουλγαρικής Δημοκρατίας, της εταιρείας υπό την επωνυμίαν «BYTE BULGARIA E.O.O.D.», υπό την μορφήν εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης ( L.T.D.). Έδρα της ως άνω εταιρείας ωρίσθη η Σόφια της Βουλγαρίας και σκοπός ο αναλυτικώς περιγραφόμενος στο εγκριθέν καταστατικόν της, στον οποίον περιλαμβάνεται και η προώθηση στην Βουλγαρία επιχειρησιακών προϊόντων και λύσεων, όπως του Google Search Appliance, του Google Mini και της σουϊτας Google Apps. Το κεφάλαιον της εν λόγω εταιρείας ωρίσθη στο ποσόν των (100.000) λέβα (περίπου 51.282 ευρώ), το οποίον και αποτελεί το αρχικόν εταιρικόν κεφάλαιον αυτής και στο οποίον συμμετέχει κατά ποσοστόν εκατόν επί τοίς εκατόν (100%) η εδρεύουσα στην Κύπρον εταιρεία «ΝΕΤΒΥΤΕ CYPRUS L.T.D.», θυγατρική της εταιρείας μας.