Υπογραφή Συμβάσεως Μεταξύ της BYTE COMPUTER ABEE και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (15/03/2007)

Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 και 10§ 1 του Ν. 3340/ 2005 και του άρθρου 2§2 εδ. β της υπ’ αριθμ. 3/347/12-7-2004 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ανακοινώνομεν τά κάτωθι:

Την 12-3-2007 υπεγράφη μεταξύ της «ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.» και του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου:«Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Εξοπλισμού Η/Υ και αδειών λογισμικού (Application server, RDBMS SERVER, συστήματα συνεργασίας)» του ως άνω προκηρυχθέντος υπό του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Αρ. πρωτ.: 17169/7-7-2006) έργου.

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσόν των ενακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων ενακοσίων ενενήντα οκτώ και 0,33 ευρώ (939.998,33), πλέον Φ.Π.Α., (και υπηρεσίες συντηρήσεως- τεχνικής υποστηρίξεως λογισμικού κλπ αντί τιμήματος ευρώ διακοσίων έξ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός και 0,84 ευρώ [206.791,84], πλέον Φ.Π.Α) και η συνολική διάρκεια υλοποιήσεώς του είναι σαράντα πέντε ημέρες (45) (μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συντηρήσεως, τεχνικής υποστηρίξεως και καλής λειτουργίας), όπως η έναρξη αυτή καθορίζεται ειδικώτερα στη σύμβαση.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) εξυπηρετητών για βάσεις δεδομένων (server), 13 εξυπηρετητών για application server, 2 σταθμών εργασίας, 1 SAN storage, λοιπό εξοπλισμό δικτύωσης και διασύνδεσης, λειτουργικά συστήματα, εγκατάσταση και παραμετροποίηση αδειών λογισμικού (RDBMS, SSO, LDAP, Application Server, Web server).