Ανακοίνωση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς (15/01/2007)

Ανακοινώνεται, συμφώνως προς το άρθρο 1§5 π.δ. 82/1996 ότι η εταιρεία προτίθεται να συμμετάσχει, είτε η ίδια είτε ως μέλος ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξιών, σε διαδικασίες αναλήψεως έργων ή προμηθειών, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005 ως ετροποποιήθη υπό του Ν. 3414/2005 και ισχύει.

Ενδεικτικώς, η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και σε διαγωνισμούς των υπό των ανωτέρω Υπουργείων εποπτευομένων οργανισμών και φορέων, ως και σε διαγωνισμούς των: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, Ο.Α.Ε.Δ, ΕΛ.ΤΑ, ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Δ.Ε.Η. ΑΕ, Ε.Ρ.Τ. ΑΕ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε) Α.Ε., ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ) Α.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΗΥΚΥ), Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της χώρας.

Η εταιρεία, προκειμένου να επιτρέψει στους μετόχους της, οι οποίοι είναι Ανώνυμες Εταιρείες, να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευσή της ή να τους καταβάλει μέρισμα, ελέγχει την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 1§3 του Π.Δ. 82/1996 κατά τον χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος, βάσει των στοιχείων του μετοχολογίου και του ειδικού μετοχολογίου της, το οποίο προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1§3 του π.δ. 82/1996.