Λήξη Πληρωμής Μερίσματος Χρήσεως 2001 (14/06/2007)

Την 31-12-2007 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος, το οποίο αφορά στην εταιρική χρήση 1-1-2001 έως 31-12-2001 και του οποίου η διανομή απεφασίσθη υπό της Γενικής Συνελεύσεως της 26ης Ιουνίου 2002.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, τα μη εισπραχθέντα υπό των δικαιούχων των μερίσματα παραγράφονται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.

Οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι δεν έχουν εισπράξει το μερισμα της χρήσεως 1-1-2001 έως 31-12-2001, δύνανται να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας για την κατά το συντομώτερον δυνατόν απόληψή του (τηλ. 210-9002270).