Διευκρινιστική Ανακοίνωση Επί Των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών Εννιαμήνου 2007 της ΒΥΤΕ (11/12/2007)

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της περιόδου 1/1/2007 – 30/9/2007 όσο αφορά το πρόσθετο στοιχείο και πληροφορία υπαριθμ.2 διευκρινίζουμε ότι σε επίπεδο ομίλου δεν υπάρχουν πωλήσεις ή αγορές καθώς επίσης απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ούτε και απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη ή πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνή Λογιστικό Πρότυπο 24.

Επίσης παραθέτουμε αναλυτικά τα βασικά μεγέθη της εταιρείας ΝΕΤ SALES ABEE, η οποία δεν ανήκει πλέον στον όμιλο λόγω πώλησης της την 23/2/2007, για την τρέχουσα χρήση 1/1/2007 έως 30/9/2007 και αντίστοιχα για την προηγούμενη περίοδο 1/1/2006 έως 30/9/2006 καθώς και το τρίτο τρίμηνο 1/7/2006 έως 30/9/2006.

Τα ποσά αναφέρονται σε χιλιάδες ευρώ.

1/1-30/9/2007 &nbsp1/1-30/9/2006 1/7-30/9/2006

Έσοδα πωλήσεων 104,91 &nbsp284,48 70,41

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων 12,97 &nbsp-40,53 -36,35

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων

χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων 12,97 &nbsp-40,27 &nbsp-36,26

Κέρδη/Ζημίες προ φόρων

χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων

και αποσβέσεων &nbsp14,76 &nbsp-32,41 -32,45

Τα αποτελέσματα της ΝΕΤ SALES ABEE για την τρέχουσα περίοδο αφορούν ουσιαστικά την περίοδο 1/1/2007 έως 23/2/2007 που είναι και η ημερομηνία πώλησης της εταιρείας.