Πρόσκληση των Μετόχων της BYTE COMPUTER ABEE (06/06/2007)

Το Διοικητικόν Συμβούλιον τής εταιρείας υπό τήν επωνυμία ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, συμφώνως πρός τόν νόμον 2190/1920 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών» καί τό άρθρον 26 τού καταστατικού της καί κατόπιν τής ληφθείσης κατά τήν συνεδρίασιν τής 4-6-2007 αποφάσεώς του, συγκαλεί τήν Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων τής εταιρείας τήν 28ην Ιουνίου 2007, ημέραν Πέμπτην καί ώραν 15.00μ.μ., εις τά γραφεία καί έδραν τής εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98 – Αθήναι), μέ τά εξής θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή πρός έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2006 έως 31-12-2006 (16ης εταιρική χρήσεως), μετά τής σχετικής Εκθέσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τού Πιστοποιητικού Ελέγχου τού Ορκωτού Ελεγκτού τής εταιρείας.

2.Εγκριση διαθέσεως τών καθαρών κερδών τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2006 έως 31-12-2006 (16ης εταιρικής χρήσεως) καί καταβολής μερίσματος Ευρώ (0,09) ανά μετοχή.

3. Απαλλαγή τών μελών τού Δ.Σ. καί τού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως καί ελέγχου τής διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2006 έως 31-12-2006 (16ης εταιρικής χρήσεως).

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού καί αναπληρωματικού, εκ του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, γιά τήν οικονομική χρήση από 1-1-2007 έως 31-12-2007 (17η εταιρική χρήσις) καί καθορισμός τής αμοιβής των.

5. Έγκριση διαθέσεως εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού Eυρώ (678.809) ως φορολογημένου αποθεματικού για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας στο εγκριθέν επενδυτικόν πρόγραμμα διά της υπ’ αριθμ. Υ2783/ ΥΠΕ/4/00083/Ε/ 3299/2004/ 24-10-2006 αποφάσεως του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, συμφώνως προς τον Ν. 3299/2004.

6. Ανάκληση της ληφθείσης κατά την Εκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της εταιρείας της 28-12-2006 αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συμφώνως προς τα άρθρα 20 επ. Ν. 2065/1992.

7. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών στά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου γιά τίς παραστάσεις των στίς συνεδριάσεις του, ως καί τών αμοιβών γιά τίς προσφερθείσες πρός τήν εταιρεία υπηρεσίες των κατά τήν λήξασα οικονομική χρήση (16η εταιρική χρήσις) καί προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών γιά τήν οικονομική χρήση από 1-1-2007 έως 31-12-2007 (17η εταιρική χρήσις).

8. Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την § 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

9. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις καί προτάσεις.

Καλούνται οι κκ. Μέτοχοι νά συμμετάσχουν στήν ως άνω Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άπαντες οι μέτοχοι, οι οποίοι δύνανται νά παρίστανται καί νά ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Εκάστη μετοχή έχει τό δικαίωμα μιάς ψήφου.

Οι επιθυμούντες νά συμμετάσχουν στήν Γενική συνέλευση μέτοχοι οφείλουν νά έχουν μετατρέψει τό σύνολο τών μετοχών των σέ άϋλη μορφή. Καί

* εάν οι μετοχές των είναι καταχωρισμένες στόν Λογαριασμό Αξιών των καί στόν Λογαριασμό Χειριστού, νά δεσμεύσουν τό σύνολο ή μέρος τών κατεχομένων υπ’ αυτών μετοχών μέσω τού Χειριστού των καί νά παραλάβουν απ’ αυτόν τήν σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, τήν οποία οφείλουν εν συνεχεία νά καταθέσουν στά γραφεία τής εταιρείας (οδός Καλλιρρόης αριθμ. 98 καί Τριβόλη- Αθήναι) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τής ημέρας συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως.

* εάν οι μετοχές των είναι καταχωρισμένες στόν Ειδικό Λογαριασμό, νά δεσμεύσουν διά δηλώσεώς των στό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τό σύνολο ή μέρος τών κατεχομένων υπ’ αυτών μετοχών καί νά παραλάβουν εκ τού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών τήν σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, τήν οποίαν οφείλουν εν συνεχεία νά καταθέσουν στά ανωτέρω γραφεία τής εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρό τή